krzysztof szlachcic

koniec wieku pewności

Recepcja francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji filozoficznej

Wrocław 2019

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie — 7
CZĘŚĆ I. Geneza francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki. Przegląd polskich reakcji na konwencjonalizm
Rozdział 1. Powstanie francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki — 25
Rozdział 2. Z historii recepcji francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji w filozoficznej — 113
CZĘŚĆ II. Dyskusje inspirowane ideami francuskich konwencjonalistów
Rozdział 3. Problemy konwencjonalistycznej filozofii nauki. Wprowadzenie do dyskusji — 179
Rozdział 4. Spory o konwencjonalistyczne odrzucenie indukcjonizmu — 189
Rozdział 5. Negowanie koncepcji czystych, wolnych od teorii faktów naukowych — 203
Rozdział 6. Prawa i teorie naukowe: holistyczne ujęcie wiedzy empirycznej — 219
Rozdział 7. Odrzucenie istnienia experimentum crucis — 235
Rozdział 8. Prawda, wyjaśnianie naukowe i kontrowersja realizm-instrumentalizm — 255
Rozdział 9. Estetyczne kryteria oceny konkurujących teorii — 273
Rozdział 10. Nowe ujęcia racjonalności: badacz i wspólnoty naukowe — 287
Rozdział 11. Polskie echa H. Poincarégo filozofii matematyki — 303
Rozdział 12. Światopoglądowe konsekwencje konwencjonalizmu: relacja nauka-religia — 309
Rozdział 13. Próba podsumowania: aktualność konwencjonalistycznej filozofii nauk — 323
Apendyks 1. Francuski konwencjonalizm w filozofii nauki. Kalendarium — 341
Apendyks 2. Spis treści: P. Duhem, La théorie physique. Son objet – sa structure — 347
Indeks nazw osobowych — 351
Bibliografia — 357