R. Konik (red.)

ESTETYKA.

Między analizą a krytyką

Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

Joanna Giel, Estetyka formalna Eduarda Hanslicka i jej inspiracje — 7

Eduard Hanslick, O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków — 17

Michał Krajski, Problem relacji sztuki do moralności w ujęciu Karola Niedziałkowskiego —57

Antoni Płoszczyniec, Przeżycie wartości estetycznej według Henryka Elzenberga — 71

Roman Konik, W kręgu estetyki rzeźby. Na marginesie twórczości Stanisława Horno-Popławskiego — 109

RECENZJE

Magdalena Pacewicz, Sztuka mówienia o barwie [J. Itten, Sztuka barwy, tłum. S. Lisiecka, Kraków 2015] — 135

Artur Pacewicz, Najnowsze badania nad tak zwanymi Sokratykami Mniejszymi [Antisthenica. Cynica. Socratica, V. Suvak (ed.), Praha 2014] — 143