default_mobilelogo

półtawski mały

Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Wrocław 2013

Spis treści

Słowo wstępne

9

Nota bio-bibliograficzna

11

Damian Leszczyński, Świadomość, świat, wartości. O metafilozofii Andrzeja Półtawskiego

13

I. NATURA CZŁOWIEKA I JEJ MANIFESTACJE

Adam Węgrzecki, Kilka refleksji o godności ludzkiej

31

Władysław Stróżewski, Koncepcja człowieka u Edyty Stein i Romana Ingardena

39

Robert Piłat, Miłość jako problem filozoficzny

51

Jan Krokos, Karol Wojtyła — Jan Paweł II o sumieniu

67

Jan Woleński, Przyczynek do fenomenologii zaniechania

79

Leszek Kopciuch, Uzasadnianie w etyce — wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości)

95

Witold. P. Glinkowski, Kultura a moralność — głos w sprawie delimitacji

107

Janusz Jusiak, Kontekstualna interpretacja dzieła muzycznego

125

Kinga Kiwała, Ontologia dzieła muzycznego według Romana Ingardena — perspektywy badawcze dla muzykologii i teorii muzyki

145

II. ŚWIADOMOŚĆ I POZNANIE

Józef Dębowski, Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych II

157

Wojciech Żełaniec, What makes “Categorial Intuition” Intuitive?

171

Witold Płotka, Fenomenologia jako teoria wiedzy a kartezjanizm filozofii Husserla

189

Andrzej Dąbrowski, O naturze przekonań: rudymentarne wprowadzenie do badań

205

Marek Maciejczak, Rola podmiotu w Husserlowskiej teorii świadomości

223

Maria Bielawka, Husserlowski strumień świadomości a emocje

241

III. BYT I ZASADY BYTU

Andrzej J. Nowak, Historia i kres awersji. O ewolucji i znaczeniu Peirce’owskiej krytyki platonizmu

253

Katarzyna Barska, Konkretyzacja — odpowiedniość czy uczestnictwo?

279

Marek Piwowarczyk, „Jestem siłą...”. Próba ontologicznej interpretacji Ingardenowskiej metafory

291

Filip Kobiela, Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową strukturą świata realnego

315

Tomasz Kąkol, O kilku argumentach za zniesieniem różnicy kategorialnej między przedmiotami trwającymi w czasie i procesami

335

Bartłomiej Skowron, O formach rozciągłości

351

Anna Brożek, Jacek Jadacki, Archē filozofii a teza realizmu. Na marginesie pewnego artykułu Profesora Andrzeja Półtawskiego

361

Marek Rosiak, Realizm i czas

375

Contents

391