default_mobilelogo

Informacja dla Autorów:

Teksty proponowane do publikacji nie mogą być wcześniej opublikowane ani w tym samym czasie złożone w innych wydawnictwach.

1. Wszystkie teksty publikowane w Oficynie Naukowej PFF po wstępnym zaakceptowaniu przez Redakcję są przekazywane do recenzji. Recenzje są anonimowe dla obu stron.

2.         O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy autorów w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia ich otrzymania, wysyłając informację na podany adres elektroniczny.

3.         O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.

4.         Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

5.         Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.

6.         Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 36 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

7.         Teksty prosimy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu: artykuł: 60 000 znaków ze spacjami; recenzja: 25 000 znaków ze spacjami. Prosimy o stosowanie tradycyjnych przypisów dolnych. Nie drukujemy bibliografii.

8.         Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

9.         Do tekstu prosimy dołączać streszczenia w języku angielskim (do 1000 znaków).

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów.

11. Przekazanie przez Autora tekstu do Redakcji L&AP jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługuj mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także udzielenie nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Lectiones & Acroases Philosophicae” oraz jego rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpl;atne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.

12. Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na opublikowanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta przesyłana jest drogą elektroniczną.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.

14. Zapora ghostwriting i ghostautorship: „Ghostwriting” jest takim działaniem, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; „guest authorship” oznacza udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać obu wymienionym przypadkom redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

(A) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

(B) „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

(C) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową) prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.