default_mobilelogo

LOGO srednieCelami stowarzyszenia są: (1) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej związanej z naukami filozoficznymi; (2) promowanie filozofii oraz integrowanie badań filozoficznych z badaniami z zakresu innych nauk oraz innymi typami aktywności — artystycznej, społecznej, religijnej. Stowarzyszenie wydaje serię monografie z dziedziny filozofii (m.in. serię: Lectiones & Acroases Philosophicae), w którym publikowane są wyłącznie teksty recenzowane (formularz recenzyjny, lista recenzentów) (zasady opracowania tekstu DLA AUTORÓW), recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojmowanej filozofii. Nad jakością publikacji czuwa międzynarodowa rada redakcyjna (skład Rady Redakcyjnej). Stowarzyszenie wydaje również monografie i przekładów klasycznych dzieł filozoficznych, które podlegają wstępnej ocenie przez Radę, a po zaakceptowaniu poddawane są procedurze recenzyjnej zgodnie z dobrymi zasadami etyki wydawniczej. W celu doścignięcia najwyższych standardów etyki publikacyjnej, Oficyna Wydawnicza PFF wprowadziła praktyki COPE (Committee on Publication Ethics).