default_mobilelogo

LOGO srednieCelami stowarzyszenia są: (1) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej związanej z naukami filozoficznymi; (2) promowanie filozofii oraz integrowanie badań filozoficznych z badaniami z zakresu innych nauk oraz innymi typami aktywności — artystycznej, społecznej, religijnej. Stowarzyszenie wydaje półrocznik Lectiones & Acroases Philosophicae (wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana), w którym publikowane są wyłącznie recenzowane (formularz recenzyjny, lista recenzentów) artykuły naukowe (zasady opracowania tekstu DLA AUTORÓW), recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojmowanej filozofii. Nad jakością publikacji czuwa międzynarodowa rada redakcyjna (skład Rady Redakcyjnej). Czasopismo jest obecne w bazach "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" (cejsh.icm.edu.pl) i "Central and Eastern European Online Library" (www.ceeol.com). Stowarzyszenie wydaje również monografie i przekładów klasycznych dzieł filozoficznych, które podlegają wstępnej ocenie przez Radę, a po zaakceptowaniu poddawane są procedurze recenzyjnej zgodnie z dobrymi zasadami etyki wydawniczej.